Data rozpoczęcia 09 Wrzesień 2017

EXPO XXI WARSZAWA

Do godziny ZERO pozostało:

 

Konkurs Facebook

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj Leginnsy od Dr Koti

2. Organizatorem Konkursu jest International Center of Events Sp.z o.o.

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Dr Koti.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook-owym https://web.facebook.com/FIWE.tradeshow/photos/a.578177522290239.1073741828.577258452382146/1367390076702309/?type=3  w dniach 14.07 – 16 .07 2017 roku (do godziny 22.00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem International Center of Events Sp. z. o.o. i/lub pracownikiem firmy Dr Koti. c) nie jest członkiem rodziny pracownika International Center of Events Sp. z. o.o.. i/lub Dr. Koti

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są:  1x legginsy firmy Dr. Koti  o wartości 300 zł  

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy,  którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://web.facebook.com/FIWE.tradeshow/photos/a.578177522290239.1073741828.577258452382146/1367390076702309/?type=3 zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Wymyśl chwytliwe hasło na legginsy damskie naszego wystawcy Dr Koti.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres fiwe@icevents.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Dr. Koti., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez International Centre of Events sp. z o.o.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.fiwe.pl/konkursfacebook