Data rozpoczęcia 21 Wrzesień 2018

EXPO XXI WARSZAWA

Do godziny ZERO pozostało:

 

Konkurs Facebook

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj Micrę na weekend”

2. Organizatorem Konkursu jest International Center of Events Sp.z o.o. oraz NISSAN

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma NISSAN

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie targów FIWE Fitness Trade Show w dniach 9 – 10 września 2017 r. w Expo XXI , Warszawa

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych b) posiada ważne prawo jazdy kat. B. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem International Center of Events Sp. z. o.o. i/lub pracownikiem firmy Nissan. c) nie jest członkiem rodziny pracownika International Center of Events Sp. z. o.o.. i/lub Nissan

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest wypożyczenie samochodu marki Nissan na 2 dni ( weekend)

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są wybrani uczestnicy,  którzy w czasie trwania targów FIWE Fitness Trade Show zrobią zdjęcie na stoisku Nissan, wstawią zdjęcie na Instagram oraz oznaczą go #wygrajNissana , lub #wygrajMicre  , lub #NissanMicra

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres fiwe@icevents.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Nagroda będzie do odbioru przez Laureata Konkursu na terenie Warszawy, adres do ustalenia z Lauratem, do 3 miesięcy od daty ogłoszenia Laureata. Laureat zobowiązany jest do zwrotu auta 3 dnia od momentu odebrania nagrody pod adres ustalony z firmą Nissan.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez International Centre of Events sp. z o.o.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.fiwe.pl/konkursfacebook