Data rozpoczęcia 21 Wrzesień 2018

EXPO XXI WARSZAWA

Do godziny ZERO pozostało:

 

Regulamin udziału

Regulamin dla Zwiedzających

FIWE – Międzynarodowe Targi Fitness & Wellness

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) targi pod nazwą „FIWE – Międzynarodowe Targi Fitness & Wellness” (zwane dalej „Targami”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez  International Center of Events spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000577106, REGON: 362582817, NIP: 5223039295 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Wstęp na teren Targów jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Targów oraz na stronie internetowej www.fiwe.pl
 3. Wstęp na teren Targów osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.
 4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Targów kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Targów przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.
 5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Targów na podstawie tego samego biletu.
 6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Targów.
 7. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Targów możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów - również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.
 8. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren Targów przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Targów wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią  Targów lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji. 
 10. Podczas zwiedzania Targów należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
 11. Uczestnictwo w Targach jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza  akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Targów oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.
 12. Na terenie Targów obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu  oraz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, jak również zakaz wprowadzania zwierząt.
 13. Na Targi nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających. 
 14. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Targów lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Targów przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.
 15. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Targów.
 16. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Targów, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Targów przez osobę trzecią.
 17. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi
 18. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Targów Zwiedzający może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zwiedzania Targów, wyłącznie w formie pisemnej na adres:


International Center of Events sp. z o.o.

Dział Reklamacji,

02-495 Warszawa, ul. K.Gierdziejewskiego 7 lok. 2.

W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów, lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Regulaminy aktualnych konkursów publikowanych na Facebooku FIWE znajdują się pod tym linkiem