fiwe 2019
6. EDYCJA
13 — 15.09.2019 r.

Warszawa expo xxi

Regulamin udziału

 

Regulamin dla Zwiedzających

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) targi pod nazwą „FIWE FITNESS TRADE SHOW” (zwane dalej „Targami”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 25A, NIP: 5223039295  (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Wstęp na teren Targów jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Targów oraz na stronie internetowej FIWE.PL
 3. Wstęp na teren Targów osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.
 4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Targów kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Targów przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.
 5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Targów na podstawie tego samego biletu.
 6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Targów.
 7. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Targów możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów – również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.
 8. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren Targów przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Targów wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią  Targów lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.
 10. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Uczestnik nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania lub zmiany terminu Targów.
 11. Wydarzenie będzie rejestrowane i fotografowane dla potrzeb dokumentacyjno – promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach flmowych i fotografcznych.
 12. Zgoda, o której mowa w punkcie 11 obejmuje prawo Organizatora lub inne podmioty działające na zlecenie Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora w materiałach obejmujących relację z przebiegu Wydarzenia.
 13. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 11 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizator informuje, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników.

Fiwe 2019
13 - 15.09.2019 r.
Warszawa
expo XXI

do targów pozostało: