Pobierz raport FIWE 2021!

  Zostaw swoje dane - w ciągu 24H otrzymasz od nas podsumowanie drogą mailową

  Pobierz Raport

  Regulamin dla Wystawców

  FIWE Fitness Trade Show

  1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców (zwanych dalej „Wystawcami”) targów pod nazwą „FIWE – Międzynarodowe Targi Fitness & Wellness” (zwanych dalej „Targami”), organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000577106, REGON: 362582817, NIP: 5223039295 (zwaną dalej „Organizatorem”).
  Regulamin jest integralną częścią umowy o uczestnictwo w Targach.
  Wystawcy zobowiązani są także przestrzegać przepisów porządkowych i regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.
  W targach mogą uczestniczyć wyłącznie Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów.

  2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach

  Umowa o uczestnictwo w Targach może być zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej.
  W celu zawarcia umowy, Wystawca składa oświadczenie woli o uczestnictwie w Targach, doręczając przedstawicielowi Organizatora osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan) wypełniony formularz Zgłoszenia Uczestnictwa, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wystawcy. Osoby podpisujące Zgłoszenie Uczestnictwa jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są należycie umocowane do zawarcia umowy w imieniu Wystawcy. Składając Zgłoszenie Uczestnictwa Wystawca potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Oferty Organizatora, które tym samym stanowią integralną część umowy o uczestnictwo w Targach.
  Umowa o uczestnictwo w Targach, o treści wynikającej z: Oferty Organizatora, Zgłoszenia Uczestnictwa oraz niniejszego Regulaminu, zostaje zawarta z chwilą przesłania Organizatorowi przez Wystawcę Zgłoszenia Uczestnictwa, o ile Organizator nie prześle Wystawcy w formie pisemnej lub dokumentowej oświadczenia o nieprzyjęciu Zgłoszenia Uczestnictwa. Organizator może nie przyjąć Zgłoszenia Uczestnictwa bez podania przyczyny – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami jakiejkolwiek umowy.
  Powyższa procedura zawarcia umowy dotyczy również zamawiania przez Wystawcę wszelkich dodatkowych usług (w tym elementów zabudowy dodatkowej) , jakie Organizator oferuje w związku z organizacją Targów. Organizator może nie wykonać dodatkowych usług, zamówionych przez Wystawcę później niż 21 dni przed Targami. Po tym terminie stawka za wszystkie usługi dodatkowe zostaje podwyższone o 30% od stawek cennikowych lub ofertowych Organizatora.
  Jeżeli pomimo zawarcia umowy o uczestnictwo w Targach, Wystawca opóźnia się z wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań umownych na rzecz Organizatora, Organizator może wstrzymać się z wykonywaniem Umowy, w tym także odmówić Wystawcy udziału w Targach, a mimo to Strony uznają w takim wypadku, że Organizator należycie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych.

  3. Płatności

  Kwoty, terminy i sposób płatności wszelkich zobowiązań pieniężnych Wystawcy na rzecz Organizatora określają Oferta Organizatora oraz Zgłoszenie Uczestnictwa.
  Organizator w terminie ustawowym wystawi na rzecz Wystawcy odpowiednią fakturę VAT. Na życzenie Wystawcy Organizator przed dokonaniem płatności wystawi mu także fakturę pro forma.
  W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek części wynagrodzenia Organizatorowi przysługiwać będą dodatkowo odsetki za zwłokę w wysokości maksymalnej wynikającej z obowiązujących norm prawnych, a jeśli w danym okresie brak będzie takich norm – w wysokości stanowiącej 10-krotność stopy inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni miesiąc kalendarzowy, lecz nie niższej, niż 12% w stosunku rocznym.
  Wystawca zobowiązany jest rozpocząć proces pozyskiwania wizy z wyprzedzeniem. Odmowna decyzja konsulatu potwierdzona odpowiednim dokumentem upoważnia do zwrotu przelanych na rzecz targów środków pieniężnych, pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przez Wystawcę minimum 4 miesiące przed targami. Dostarczenie dokumentu odmownego w terminie późniejszym skutkuje przyjęciem rezygnacji z targów, jednak nie zwalnia Wystawcy z obowiązku opłacenia stoiska, do którego obliguje go umowa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowną decyzję konsulatu.

  4. Przydział powierzchni wystawienniczej

  Wystawca dokonuje wyboru powierzchni wystawienniczej w Zgłoszeniu Uczestnictwa.
  Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.
  Wystawca uznaje, że wszystkie lokalizacje powierzchni wystawienniczej mają taką samą wartość, wobec czego Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany umowy o uczestnictwo w Targach i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

  5. Podwystawcy

  Wystawca ma prawo do podnajmowania całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podwystawcy) jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora najpóźniej na 2 tygodnie przed wydarzeniem i uiszczeniu dodatkowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowej opłaty wystawienniczej w wysokości 1000,00 zł za każdego Podwystawcę.
  Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich Podwystawców, jak za działania i zaniechania własne.
  W przypadku podnajęcia przez Wystawcę całości lub części najętej powierzchni wystawienniczej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, Organizator może odmówić Podwystawcy prawa udziału w Targach. Jeżeli Organizator nie skorzysta z tego uprawnienia, wszelkie zobowiązania pieniężne Wystawcy względem Organizatora ulegają w takim wypadku podwyższeniu o 50% w stosunku do umówionych.

  6. Rezygnacja z udziału w Targach

  Wystawca może odstąpić od umowy o uczestnictwo w Targach za zapłatą odstępnego w wysokości 70% całkowitego wynagrodzenia, jeżeli do odstąpienia doszło wcześniej niż 3 miesiące przed Targami, lub 85% wynagrodzenia, jeżeli do odstąpienia doszło po tym terminie, 100% wynagrodzenia, jeżeli do odstąpienia doszło później niż 30 dni przed targami. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko, jeżeli zostało złożone na piśmie jednocześnie lub po zapłacie odstępnego. W każdym innym przypadku Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi wszelkich należności wynikających z umowy o uczestnictwo w Targach, niezależnie od tego, czy w Targach faktycznie uczestniczył.

  7. Reklama

  Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.
  Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wykupionego stoiska za dodatkową opłatą jest możliwe tylko po uzgodnieniu tego z Organizatorem.
  W zależności od rodzaju zamówionego pakietu i innych usług reklamowych, Wystawca i Podwystawca zobowiązani są do przekazania Organizatorowi swoich danych kontaktowych, treści ogłoszeń reklamowych oraz plików elektronicznych z grafiką, logotypami, znakami towarowymi i innymi materiałami podlegającymi publikacji przez Organizatora w związku z organizacją lub promocją Targów, najpóźniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia ich publikacji lub ekspozycji, pod rygorem zwolnienia Organizatora z obowiązku ich publikacji lub ekspozycji, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia także za te usługi.
  Organizator może odmówić publikacji materiałów przekazanych mu przez Wystawcę w celu ich opublikowania w związku z organizacją Targów, jeżeli uzna, że materiały te naruszają słuszny interes Organizatora lub innych uczestników Targów, prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne lub dobre obyczaje, a mimo to Strony uznają wówczas, że Organizator należycie wywiązał się z obowiązku ich publikacji.
  Wyłącznie Wystawca ponosi odpowiedzialność za treść dostarczonych przez niego materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, które Organizator lub Wystawca opublikował w związku z organizacją lub promocją Targów. Tym samym Wystawca zobowiązany jest zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tego tytułu.
  Fotografowanie i filmowanie podczas trwania Targów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów – również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.
  Wystawca po udostępnieniu logotypów lub grafik którymi się posługuje, upoważnia Organizatora do użycia wyżej wspomnianych do celów marketingowych.

  8. Odpowiedzialność

  Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Targów z winy umyślnej Organizatora lub osoby umyślnie działającej w jego imieniu.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome Wystawcy pozostawione na stoisku bez właściwego nadzoru.
  Wystawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.
  O zaistnieniu każdego zdarzenia, wywołującego szkodę, lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
  Organizator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych umów ubezpieczeń majątkowych w zakresie ryzyk związanych z Targami oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udziałem w Targach.

  9. Projekt, zabudowa montaż i demontaż stoisk

  Jeżeli Wystawca zamówił niezabudowaną powierzchnię wystawienniczą, zobowiązany jest we własnym zakresie zabudować stoisko zgodnie z wymogami Organizatora oraz administratora obiektu, w którym odbywają się Targi. Wystawca najpóźniej 30 dni przed datą otwarcia Targów może dodatkowo zamówić u Organizatora odpłatnie montaż stoiska w dniu poprzedzającym dzień montażowy.
  Montaż zabudowy własnej odbywać się będzie w przeddzień otwarcia Targów, tj. piątek 10.09.2021r. Dokładne godziny montażu zostaną wysłane Wystawcy najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem.
  W razie nie ukończenia przez Wystawcę montażu stoiska przed otwarciem Targów, Wystawca zobowiązany będzie także zapłacić Organizatorowi karę umowną w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdą rozpoczętą godzinę montażu po otwarciu Targów.
  Demontaż stoiska należy prowadzić w godzinach określonych w karcie Wystawcy w ostatnim dniu targów, w przypadku opóźnienia lub rozpoczęcia demontażu stoiska w trakcie trwania Targów Organizator może nałożyć karę na Wystawcę w wysokości 1.000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.
  Koszt dostawy do stoiska przyłącza prądu na potrzeby i w zakresie związanym z organizacją Targów ponosi Wystawca. Koszt zużycia energii elektrycznej w zakresie jak wyżej ponosi Organizator.
  Jeżeli Wystawca zobowiązany jest zapewnić montaż stoiska we własnym zakresie (tj. nie zamówił tej usługi u Organizatora), zobowiązany jest przekazać Organizatorowi do zatwierdzenia najpóźniej 30 dni przed datą otwarcia Targów:
  projekt zabudowy stoiska w 3 rzutach, z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów i Internetu oraz specyfikację materiałów wraz z wymaganymi atestami na stopień palności;
  projekt instalacji elektrycznej na stoisku, sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia;
  dane firm, posiadających odpowiednie uprawnienia, które będą wykonywać zabudowę oraz instalacje stoiska.
  Wystawca może rozpocząć prace montażowe lub demontażowe na stoisku dopiero po otrzymaniu stosownej zgody od przedstawiciela Organizatora, który może również zarządzić przerwanie prac, jeżeli uzna, że naruszają one Regulamin lub zagrażają porządkowi bezpieczeństwu osób lub mienia.
  W czasie montażu i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych z ze spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe.
  Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska.
  Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich prawnych i technicznych norm budowlano-montażowych, bhp, sanitarnych i przeciwpożarowych.
  Montaż i demontaż stoisk może się odbywać wyłącznie w terminach wskazanych przez Organizatora.
  Podczas montażu i demontażu, zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywają się targi.
  Po zakończeniu Targów, w czasie wyznaczonym przez Organizatora na demontaż stoisk, Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora na koszt i ryzyko Wystawcy. W szczególności w razie pozostawienia na powierzchni wystawienniczej po zakończeniu demontażu taśmy mocującej lub kleju, Wystawca zobowiązany będzie zapłacić Organizatorowi za ich usunięcie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty metr bieżący pozostawionej taśmy lub kleju oraz 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zanieczyszczonej powierzchni w jakikolwiek inny sposób.

  10. Organizacja pracy na stoisku

  Wystawca zobowiązany jest udostępniać stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów.
  Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów chronionych prawem, Wystawca zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych do tych utworów. Tym samym Wystawca zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
  Dopuszczalna maksymalna głośność urządzeń multimedialnych zostanie określona w Karcie Wystawcy. Jeżeli Wystawca przekroczy dopuszczalne limity głośności ustanowione przez Organizatora, po dwóch komunikatach o dostosowaniu głośności może wstrzymać tymczasowo lub całkowicie przepływ energii elektrycznej do stoiska. W ostateczności po komunikatach i ograniczeniu/zatrzymaniu przepływu energii, Organizator może nałożyć na Wystawcę karę w wysokości 3000 zł netto za dalsze niedostosowywanie się do ustalonych limitów głośności na stoisku.
  Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji na stoisku oraz sprzątanie stoiska i jego otoczenia mogą się odbywać wyłącznie poza godzinami otwarcia Targów dla zwiedzających, chyba że jest to konieczne wskutek nieprzewidzianego zdarzenia.
  Przedstawiciel Organizatora może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, naruszających dobre obyczaje, albo w inny sposób zakłócających przebieg Targów.
  Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu Targów oraz pracy innych wystawców.

  11. Przepisy porządkowe i organizacyjne

  Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm prawnych, zasad BHP, ppoż i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych aktów normatywnych, obwiązujących w miejscu odbywania się Targów.
  Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez przedstawiciela Organizatora.
  Na terenie Targów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących, silnie brudzących lub pożarowo niebezpiecznych.
  Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
  Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów wydanych przez Organizatora oraz do poddawania się procedurom kontrolnym, prowadzonym w imieniu Organizatora przez upoważnione osoby.

  12. Reklamacje

  Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu Targów Wystawca może zgłaszać Organizatorowi tylko w formie pisemnej, niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Po upływie tego terminu ewentualne roszczenia Wystawcy wobec Organizatora z tego tytułu wygasają.

  13. Regulacje bezpieczeństwa związane z Covid

  1.Wystawca jest zobowiązany zachowywać się na targach z zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, a w szczególności zadbać o zapewnienie środków ochrony osobistej np. maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących dla personelu w obrębie swojej powierzchni wystawienniczej.

  2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez organizatora , a w szczególności do zapoznania się z załącznikiem “Zapewnienie bezpieczeństwa na targach w związku z covid” dostępnym poniżej tego regulaminu oraz w biurze organizatora.

  14. Postanowienia Końcowe

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Targów albo ich odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje Wystawcę niezwłocznie. W przypadku, odwołania Targów Organizator zwróci Wystawcy wszystkie wpłacone zaliczki na poczet wynagrodzenia z tytułu udziału w Targach.
  Wystawca wyraźnie potwierdza, że Organizator nie składał mu żadnych zapewnień, ani gwarancji dotyczących wyników ekonomicznych, jakie Wystawca osiągnie na skutek udziału w Targach i nie będzie miał z tego tytułu do Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
  Umowa o uczestnictwo w Targach podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy, za wyjątkiem dochodzenia przez Organizatora roszczeń o zapłatę umówionych świadczeń pieniężnych, rozstrzygane będą przez Strony w pierwszej kolejności polubownie, poprzez podjęcie rokowań i zawezwanie od próby ugodowej w trybie art. 185 i nast. K.p.c., pod rygorem uznania za przedwczesne powództwa wytoczonego z pominięciem tych kroków, a dopiero w razie ich bezskuteczności spory te rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z zawarciem, wykonaniem lub wygaśnięciem tej umowy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
  Targi mają charakter odpłatny. Wstęp jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez organizatora. Wstęp na teren wydarzenia osób niepełnoletnich możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego oraz wyrządzone przez niego szkody.
  Wszystkie osoby uczestniczące w Targach zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz podporządkowywać się poleceniom służb Organizatora.
  Służby Organizator są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu oraz środków odurzających, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych uczestników.
  Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach, jak również wykorzystywać je w celach marketingowych, w tym zwłaszcza publikować na własnych stronach internetowych, portalach społecznościowych, prezentacjach, ofertach handlowych, materiałach reklamowych itp.
  Targi mają charakter branżowy, wobec czego każdy uczestnik przy wstępie na teren Targów zostanie poproszony o pozostawienie wizytówki lub wypełnienie krótkiej ankiety zawierającej jego dane służbowe.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  „INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS: 0000577106, NIP: 5223039295, REGON: 362582817) oraz INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS: 0000579925, NIP: 5223040588, REGON: 362709548) pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/48, zwane dalej łącznie i osobno „Współadministratorami” przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adresy email, numery telefonów) informacje o dotychczasowej współpracy oraz – jeżeli prowadzi Pan/i działalność gospodarczą lub pracuje na rzecz podmiotu świadczącego taką działalność – także następujące informacje o przedsiębiorcy numer PESEL albo KRS przedsiębiorcy, jego numery REGON i NIP oraz informacje o sytuacji prawnej, finansowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych może Pani/Pan kontaktować się ze Współadministratorami pisemnie (na w/ adres ich siedzib), lub elektronicznie na adres e-mail: rodo@grupaic.pl Współadministratorzy przetwarzają powyższe Pani/Pana dane osobowe w celach:
  zawarcia lub wykonania zawartej z Panią/Panem lub podmiot, w którego imieniu Pani/Pan działa, umowy lub umów o dostawę towarów lub usług w związku z prowadzoną przez Współadministratorów działalnością gospodarczą,
  realizacji przez Współadministratorów obowiązków prawnych wynikających z zawarcia i wykonywania takiej umowy, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
  ochrony prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów lub osoby trzeciej w związku z zawarciem lub wykonaniem takiej umowy, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy lub popełnienia przy jej wykonywaniu czynu niedozwolonego lub czynu zabronionego, albo obrony przed takimi roszczeniami.
  Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do niektórych danych może być niezbędne do zawarcia i należytego wykonania umowy z Panią/Panem lub podmiotem, w imieniu którego Pani działa, udostępniając dane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą z Panią/Panem umową, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Jeśli przed zawarciem umowy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach, lub do zawarcia umowy nie dojdzie w ciągu 12 miesięcy otrzymania od Pani/Pana ostatniej wiadomości w tej sprawie, Pani/Pana dane przetwarzane w tym celu zostaną niezwłocznie usunięte przez Współadministratorów. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez Współadministratorów przekazane następującym grupom odbiorców:
  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości
  osobom zatrudnionym u któregokolwiek ze Współadministratorów na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim zostali upoważnieni przez Współadministratora do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji lub wykonywania w imieniu Wspoładministratora umowy zawartej z Panią/Panem lub podmiotem, w którego imieniu Pani/Pan działa;
  partnerom i podwykonawcom Współadministratora, którym Współadministrator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z zawarciem lub wykonaniem umowy zawartej z Panią/Panem lub podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa, realizacją obowiązków z niej wynikających, albo dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z jej zawarciem lub wykonywaniem, jak np. firmy świadczące usługi IT, czy HR, biura rachunkowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, itp. – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Współdministratora;
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Współadministratorów ma Pani/Pan prawo do:
  dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane,
  wniosła Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Współadministratorów;
  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
  Współadministratorzy nie potrzebują już danych, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów;
  wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych osobowych narusza normy prawne.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA TARGACH W ZWIĄZKU Z COVID obowiązujące na dzień 07.07.2020

  TERENY WYSTAWIENNICZE

  Dostosowanie nowego sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczej poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości 3 metrów.
  Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.
  W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online.
  Wprowadzenie rejestracji online wystawców, mediów, odwiedzających.
  Każda osoba przebywająca w przestrzeni wystawienniczej ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
  Organizator zapewni możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
  Organizator zapewni odpowiednią ilość pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
  Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

  STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

  Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.
  Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
  Wejście na targi będzie tylko możliwe po okazaniu dokumentu wstępu oraz będzie dotyczyło wyłącznie osób uprawnionych tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe. Dokumenty będą weryfikowane w formie bezdotykowej.
  Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
  Zapewnienie bezpiecznej strefy dla gości oczekujących, wydzielenie stref kolejki na teren targów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 2 m.
  Organizator zapewnia, że będzie weryfikował liczbę osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
  Organizator zapewnia dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS oraz weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
  Organizator przygotuje specjalne zamknięte, zdezynfekowanie i odizolowane pomieszczenia dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.

  PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

  Punkty obsługi na targach będzie odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy zachowaniu bezpiecznej odległości 2 m.
  Do pracy będą dopuszczeni jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
  Organizator przygotuje bezpieczna strefę kolejki do puntu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 2 metry.
  Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
  Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

  STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

  Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
  Organizator zobowiązuje Wystawców do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących oraz wyda specjalne zalecenia wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

  PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

  Organizator zapewnia, że przestrzeń gastronomiczna będzie przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach. Przestrzeń dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 2 metry.

  HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zostanie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
  Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
  Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
  Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

  KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

  Organizator będzie prowadził akcje informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych. Informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach na terenie targowym.
  W czasie trwania targów zostanie uruchomiony alarmowy numeru telefonu, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.

  29186
  Odwiedzających
  15000
  M2 powierzchni targowej
  500
  Gwiazd fitness
  239
  Wystawców z Polski i zagranicy