Pobierz raport FIWE 2021!

  Zostaw swoje dane - w ciągu 24H otrzymasz od nas podsumowanie drogą mailową

  Pobierz Raport

  Regulamin dla odwiedzających

  FIWE Fitness Trade Show

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) targi pod nazwą „FIWE Trade Show” (zwane dalej „Targami”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000577106, REGON: 362582817, NIP: 5223039295 (zwaną dalej „Organizatorem”).

  2. Wstęp na teren Targów jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Targów oraz na stronie internetowej www.fiwe.pl

  3. Wstęp na teren Targów osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.

  4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Targów kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Targów przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.

  5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Targów na podstawie tego samego biletu.

  6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Targów.

  7. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Targów możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów – również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.

  8. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.

  9. Zabrania się wnoszenia na teren Targów przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Targów wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Targów lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.

  10. Podczas zwiedzania Targów należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
  International Center of Events Sp. z o.o. ul. Gierdziejewskieg o7/48, 02-495 Warszawa +48 22 2993459
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000577106| REGON 362582817| NIP 5223039295 |

  11. Uczestnictwo w Targów jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Targów oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

  12. Na terenie Targów obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, jak również zakaz wprowadzania zwierząt.

  13. Na Targów nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.

  14. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Targów lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Targów przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

  15. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Targów.

  16. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Targów, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Targów przez osobę trzecią.

  17. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi poza przypadkiem odwołania Targów.

  18. Program Targów określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej www.etradeshow.pl w zakładce Program. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Targów do momentu ich zakończenia.

  19. Zmiana terminu lub miejsca Targów, ani zmiany w programie Targów, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

   

  20. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Targów Zwiedzający może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zwiedzania Targów, wyłącznie w formie pisemnej na adres:
  International Center of Events Sp. z o.o.
  Dział Reklamacji,
  02-495 Warszawa, ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 48.

  21. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

   

  29186
  Odwiedzających
  15000
  M2 powierzchni targowej
  500
  Gwiazd fitness
  239
  Wystawców z Polski i zagranicy