Regulamin

Plebiscyt IDĘ W TANGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu Idę w Tango jest International Center of Events Sp. z o.o., 02-495 Warszawa, Gierdziejewskiego 7/48 NIP: 5223039295 REGON:362582817 organizator Międzynarodowych Targów Fitness & Wellness FIWE Fitness Trade Show
2. Regulamin określa sposób i warunki przeprowadzenia Plebiscytu.
3. Udział osób zgłoszonych do plebiscytu IDĘ w Tango jest dobrowolny.
4. Wszystkie wątpliwości dotyczące Plebiscytu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na adres e-mail: fiwe@icevents.pl; rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji fotografii uczestników plebiscytu we wszystkich publikacjach związanych z projektem IDĘ w Tango.

§ 2. Zasady Plebiscytu

1. Należy pobrać aplikację mobilną „Tango” i wyszukać wydarzenie FIWE
2. Należy włączyć w aplikacji moduł Kroki, aby rozpocząć pomiar korków
3. Pomiar „Kroki” w aplikacji jest liczony automatycznie. Krokomierz należy włączyć zarówno w sobotę jak i w niedzielę.
4. O godzinie 16.00 12 września na scenie głównej zawodów Słodkiewicz Classic podczas targów FIWE Fitness Trade Show nastąpi oficjalne ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu.

§ 3. Warunki udziału w Plebiscycie

1. Kandydaci do plebiscytu zgłaszani są poprzez instalacje aplikacji Tango
2. Zgłoszenie uważa się za ważne w momencie, gdy aplikacja Tango zostanie prawidłowo zainstalowana na telefonie uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia.
4. W Plebiscycie nie mogą brać udział osoby niepełnoletnie oraz pracownicy Organizatora Konkursu
6. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na scenie głównej zawodów Słodkiewicz Classic podczas targów FIWE Fitness Trade Show.

§ 4. Nagrody

Zwycięzca otrzyma 2000 zł oraz zegarek smartwatch AMAZFIT, 2 i 3 miejsce otrzyma zegarek smartwatch AMAZFIT oraz torbę i ręcznik od Medicover Sport

§ 5. Prawa własności intelektualnej

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie materiały (zdjęcia, opisy itp.), których autorem jest Zgłaszający lub do których przysługują mu odpowiednie prawa majątkowe do wykorzystania tych utworów w ramach Konkursu. Za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej wskutek wykorzystania w konkursie przedmiotu tych praw bez jej zgody wyłączną odpowiedzialność ponosi zgłaszający, który tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udziela licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora https://fiwe.pl/. Zgoda udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

§ 6. Dane osobowe

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu:
1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym grupom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
6. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
– osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Organizator nie potrzebuje już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.
7. Przekazane Organizatorowi dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
2. Spory odnoszące się i wynikające z udziału w Plebiscycie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa tym, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenie do Plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

29186
Odwiedzających
15000
M2 powierzchni targowej
500
Gwiazd fitness
239
Wystawców z Polski i zagranicy